Kategória
Značky
  Blog
   Produkty
   Nenájdené žiadne produkty.

   Výpočet požadované nosnosti

   Rozdiel medzi testovanými podmienkami a reálnymi podmienkami zohhladňuje bezpečnostný faktor. Hodnotu bezpečnostného faktora može stanoviť len osoba (konštruktér), ktorá pozná pracovné podmienky koliesok ako aj príslušné STN. Poradenstvo firmy RENOST može len odporučiť výšku faktoru podla dostupných informácií, bez záruky.
   Požadovaná nosnosť sa stanoví nasledovne:
   N=
   V+O
   n
   .β
   Vlastná hmotnosť transportného zariadenia
   kg
   Maximálna hmotnosť nákladu
   kg
   Počet použitých rolovacích koliesok a kolies
   ks
   Bezpečnostný faktor
   Nosnosť
   kg
   Stanovuje odchýlky normalizovaných podmienok (STN EN 12 527, 12 532) od reálných, ktoré zahřňajú povrch podlahy, rýchlosť zariadenia, výšku prahov, sklon spádov, rovnomernosť rozloženia zaťaženia, smer pohybu rolovacieho kolieska a kolesa, teplotu (+15 °C až +28 °C).
   β = 1,3 - 1,5 ručná manipulácia v štandardných podmienkach, rovná liata podlaha, občasná manipulácia
   β = 1,6 - 3,9 ručná manipulácia v zhoršených podmienkach - šikmé výjazdy, nerovnosti na vstupoch do výťahov, nerovnos podlahy, výjazdové rampy áut, častá manipulácia
   β = 4,0 a viac pri zariadeniach ťahaných strojom v nepretržitých prevádzkach, celkovo náročné podmienky, nie na hnané aplikácie

   Ochrana osobných údajov

   Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

   I. Základné ustanovenia

   1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je RENOST, s.r.o.,IČO 36380784so sídlomSv.Anny 126/30, 034 01 Ružomberok (ďalej len: "správca").

   Kontaktné údaje správcu sú:

   adresa: Sv.Anny 126/30, 034 01Ružomberok

   telefón: (+421) 44/43295 47

   email: odbyt@renost.sk

   1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačnéčíslo, lokačnéúdaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
   2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú:

   II. Zdroje a kategóriespracovávaných osobných údajov:

   1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
   2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktnéúdaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

   III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

   1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
   • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
   • Účelom spracovania osobných údajov je:
   • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobnéúdaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
   • Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

   IV. Doba uchovávaniaúdajov

   1. Správca uchováva osobné údaje:
   • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobnéúdaje spracovávané na základe súhlasu.
   • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

   V. Príjemcovia osobnýchúdajov (subdodávatelia správcu)

   1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
   • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
   • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
   • zaisťujúce marketingové služby
   • Správca nemá v úmysle poskytnúť osobnéúdaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

   VI. Vaše práva

   1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
   • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
   • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
   • právo na prenesiteľnosťúdajov podľa čl. 20 GDPR.
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
   • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

   VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

   1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
   2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
   3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

   VIII. Záverečné ustanovenia

   1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
   2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
   3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

   Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1.2020.

   Chcete nám niečo povedať o našich produktoch alebo e-shope? Neváhajte napísať.
   Správa bola odoslaná

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdny